In Singapore & Malaysia


venue.jpg

ktalk-3.jpg

priminst.jpg

kbalachr.jpg

kavi.jpg

ktalk-2.jpg

kuralram.jpg

ktalk-1.jpg

pchidam.jpg

ttn-2.jpg

tvsing-1.jpg

tvsing-3.jpg

w+arun2.jpg

w+arun.jpg

thinnapa.jpg

drsiva.jpg

nanbanraj.jpg

manush2.jpg

rajagopl.jpg

Courtesy:
Photo Collection: Dr.N.Kannan
Electronic Album: Ms.Subashini KanagasundaramDate: 27 Jan 2002
Designed by: Suba :-Copyright THF